Best Presentation Award 2022 February

Independent Research Project Presentation 2022 February
Best Presentation Award Winner

Masaki Kinouchi
Junyi Yan
Boyu Chen
Yuji Inoue
Yuxuan Zhang
Chinchuthakun Worameth
Yap Tee Ying

Congratulations!
Shinya Hanaoka, TSE Chair