Kayoko Nohara. Discussion kara Manabu Honyaku Gaku. Translation Studies Nyumon. Sanseido. Jun. 2014.

Kayoko Nohara. Discussion kara Manabu Honyaku Gaku. Translation Studies Nyumon. Sanseido. Jun. 2014.