Kayoko Nohara. Kagaku Gijyutsu kei no Shigoto wo Meguru Kojin to Shakai no Communication Nyumon, pp. 15-26. Baifusha. May. 2009.

Kayoko Nohara. Kagaku Gijyutsu kei no Shigoto wo Meguru Kojin to Shakai no Communication Nyumon, pp. 15-26. Baifusha. May. 2009.